بررسی انگاره تواتر قرائات
78 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
یکی از مباحث مهم علوم قرآنی، بحث قرائات و تواتر آن است. اهمیت مبحث تواتر قرائات از آن‌رو است که قائلان به تواتر قرائات با استشهاد به لزوم تواتر قرآن، لازم میدانند قرائات نیز همچون متن قرآن دارای تواتر باشد؛ زیرا تحقق تواتر متن قرآن، تنها از راه تواتر قرائات ممکن است. آنها ادله‌ای نیز بر اثبات تواتر قرائات اقامه کرده‌اند. لیکن ادله قائلان به تواتر قرائات معتبر نیست و پیش‌فرض قائلان آن نیز که بر اتحاد قرآن و قرائات است مورد پذیرش نیست. از این‌رو می‌توان گفت دلیل معتبری بر تواتر قرائات اقامه نشده است و با بررسی تاریخچه طرح این اصطلاح در کتب علوم قرآنی و کتب اصولی، چنین بدست می‌آید که انگاره تواتر قرائات توسط متأخرین از دانشمندان اهل سنت مطرح گشته است و آنچه به درستی، در عبارات پیشینیان به چشم می‌خورد، اصطلاح شهرت قرائات است. تفاوت شهرت قرائات با تواتر قرائات در آن است که تواتر مصطلح، به معنای متواتر بودن سند قرائات تا پیامبر اکرم ص است ولی قرائت مشهور به قرائتی گفته می‌شود که در میان عامه مردم مورد قبول واقع شده و مردم آن را از نسلی به نسل دیگر، منتقل کرده باشند، و این قرائت بر طبق نظر صحیح همان قرائت عاصم به روایت حفص است.