نقد دیدگاه محدث نوری در استلزام اختلاف قرائات با تحریف قرآن
155 بازدید
محل نشر: دوفصلنامه مطالعات قرائت قرآن
نقش: نویسنده
سال نشر: 1393
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
از جمله پیش‌نیازهای حجیت الفاظ قرآن کریم و یکی از مبانی فهم و تفسیر آن، در اختیار داشتن قرائت ابلاغ شده از سوی پیامبر(ص) است. دانشمندان قرآنی سعی در جمع‌آوری قرائات نقل شده از قرآن کرده‌اند که اصطلاحا به آن «قرائات مشهورة» گفته می‌شود. محدث نوری در دلیل دهم از دلایل دوازدهگانه خود بر اثبات تحریف قرآن، با زیر سؤال بردن انعکاس قرائت نبوی در مصحف کنونی، سعی در اثبات تحریف قرآن موجود دارند. وی با استناد به وجود قرائات متعدد از قرآن و بعد از بیان چندین مقدمه، چنین نتیجه می‌گیرد که قرآن بر یک قرائت نازل شده است ولی مصحف کنونی مصون از راه‌یابی قرائات دیگر به آن نبوده است؛ بنابراین مصحف کنونی دقیقا همان قرآن نازلیافته بر نبی اکرم(ص) نیست. البته از آن‌جا که ایشان مقدمات را کافی در اثبات این نتیجه نمی‌داند به کامل کردن دلیل خود روی می‌آورد و با متمسک شدن به تتمیم به عدم قول به فصل و طریق اولویت، از مقدمات مذکور نتیجه می‌گیرد که اختلاف قرائات موجب تحریف قرآن است. بررسی دقیق و علمی استدلال محدث نوری در لازم آمدن تحریف به خاطر وجود اختلاف قرائات، نشان می‌دهد که استدلال وی به هیچ وجه مثبت تحریف قرآن نیست. از مهم‌ترین اشکالهای وارد بر سخن وی این است که: اولا اساسا تمسک به اجماع در این مسأله صحیح نیست و ثانیا اجماع ادعایی ایشان در میان دانشمندان قابل اثبات نیست.