تکیه بر قرائت واحد، دفاعی روشمند و مستدل از تحریف‌ناشدگی قرآن
85 بازدید
محل نشر: تایید شده در فصلنامه «پژوهشهای نوین علوم قرآن و حدیث» و آماده چاپ
نقش: نویسنده
سال نشر: 1396
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
در طول تاریخ اسلامی، دانشمندان زیادی سعی بر اثبات عدم تحریف قرآن داشتهاند. یکی از دلایل موافقان تحریف، وجود اختلاف قرائات در قرآن کریم است. عدهای از مدافعان تحریفناشدگی قرآن(همچون علامه بلاغی و آیت الله معرفت) با تأکید بر وجودِ تنها یک قرائت معتبر برای قرآن، دیگر قرائاتِ نقل شده را نامعتبر و بیارتباط با مسئله تحریف قرآن میدانند. اشکالهای اصلی که بر دیدگاه وارد شده عبارتند از: 1ـ پشتوانه تاریخی نداشتن این دیدگاه، به دلیل تکیه نداشتن بر تاریخ صحیح و معتبرِ مربوط به اختلاف قرائات؛ 2ـ نادیده گرفتن تأثیر اختلاف قرائاتِ معتبر در تحریف لفظی قرآن؛ 3ـ نادیده گرفتن تأثیر اختلاف قرائاتِ معتبر در تحریفِ معنویِ ناشی از تحریف لفظی قرآن. نگارنده در این مقاله سعی دارد تا در دو گام، از دیدگاه«بیتأثیر بودن اختلاف قرائات بر تحریف قرآن» دفاع کند: 1ـ با تکیه بر آیات قرآن و شواهد تاریخی و روایی و با بررسی وجوه اختلاف قرائات، اثبات کند که این دیدگاه از پشتوانه علمی و استدلالی برخوردار است؛ 2ـ به تکمیل این دیدگاه بپردازد، به گونهای که با حفظ مبانی اصلی آن، بتوان بیتأثیر بودن اختلاف قرائات بر تحریف قرآن را نتیجه گرفت و از گزند اشکالات وارد شده در امان بود.