رابطه اختلاف قرائات با تحریف قرآن
60 بازدید
محل نشر: ارسال به مجله تحقیقات علوم قرآن و حدیث
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
از جمله پیش‌نیازهای حجیت و تفسیر قرآن، در اختیار داشتن قرائت ابلاغ شده از سوی پیامبر(ص) است و برخی با زیر سؤال بردن تحقق این امر، مخدوش بودن سندیت قرآن یا تحریف آن را نتیجه گرفته‌اند. از این‌رو‌ تبیین رابطه میان اختلاف قرائات و تحریف قرآن، به این معنا که آیا اختلاف قرائات می‌تواند دلیلی بر تحریف قرآن باشد یا خیر؟ ضروری می‌نماید. نگارنده در اين مقاله بعد از گردآوری و تبیین دیدگاه‌های مختلف درباره این موضوع، با توجه به آیات قرآن و شواهد تاریخی و روایی و با بررسی وجوه اختلاف قرائات، سعی در اثبات عدم تأثیر اختلاف قرائات در تحریف لفظی قرآن دارد. این امر با پاسخ گفتن به سه پرسش اساسی صورت می‌گیرد: 1ـ آیا قرائت خاصی می‌تواند قرائت اصلی و نمایان‌گر قرائت نبوی باشد و این قرائت کدام است؟ 2ـ در صورت پذیرش یک قرائت به عنوان قرائت اصلی، دیگر قرائات نقل شده در کتب قرائات و روایات اهل بیت(ع) چه حکمی دارند؟ 3ـ در صورت لزوم توجه به دیگر قرائات در کنار قرائت اصلی، آیا تحریف لفظی قرآن لازم نمی‌آید؟